رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
کد امنیتی را وارد نمائید